Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") vydává

Ondesign.cz
Identifikátor:  ONDESIGNCZ (Ondřej Nový), Doubravická 1302/4, Praha 11 - 149 00   výpis z registru (WHOIS)
Web:  http://www.ondesign.g6.cz    E-mail: 
(dále jen "poskytovatel")


v souladu s § 271 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.


Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými podmínkami umístěnými na webové adrese poskytovatele a objednáním služeb se obě strany zavazují řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako kdyby byly tyto podmínky vytištěny a podepsány. Obě strany také prohlašují, že jsou tyto podmínky nedílnou součástí všech jejich smluv. Tyto podmínky jsou platné v aktuálním znění, ve kterém jsou nepřetržitě k dispozici na webové adrese poskytovatele www.ondesign.cz.

Tyto Podmínky blíže specifikují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv vydaných poskytovatelem a blíže určují, za jakých podmínek je možné s poskytovatelem spolupracovat, nebo s ním uzavírat smlouvy.


Článek I.
Upřesnění základních pojmů

Poskytovatelem se pro účely tohoto smluvního vztahu rozumí fyzická osoba, která vydává tyto podmínky a je konkrétně specifikována na začátku tohoto dokumentu.

Objednatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která vstoupí s poskytovatelem do obchodního vztahu objednáním služeb a souhlasí s těmito podmínkami a příslušnými smlouvami, které se váží ke konkrétní službě.

Webovou adresou, webovými stránkami, internetovými stránkami, nebo webem poskytovatele se rozumí adresa v síti internet odkazující na webovou prezentaci poskytovatele na adrese www.ondesign.cz.


Článek II.
Uzavření a odstoupení od smlouvy

Uzavřená smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem nabývá právního vztahu dnem podpisu poskytovatele i objednatele nebo jejich právních zástupců, pokud není stanoveno jinak. Poskytovatel je povinen sjednané služby zařídit v termínu upřesněném v jednotlivých smlouvách. Pokud není termín zřízení služeb ve smlouvě definován, tak se poskytovatel zavazuje činit kroky vedoucí ke zpřístupnění nebo poskytnutí služeb objednateli v co nejkratším možném termínu (případně co nejdříve od uhrazení zálohové faktury nebo celé, ve smlouvě stanovené, částky na účet poskytovatele).

Obě strany mají právo od smlouvy odstoupit, pokud do 14 dní od jejího uzavření nebude uhrazena stanovená částka definovaná ve smlouvě ve prospěch účtu poskytovatele nebo pokud objednatel prokáže, že poskytovatel nečiní kroky vedoucí ke zpřístupnění nebo poskytování objednaných a zaplacených služeb. V tomto případě má objednatel nárok na vrácení zaplacené částky poskytovateli.


Článek III.
Poskytované služby

Pokud poskytovatel zařizuje doménové jméno II. řádu (dále jen "doménu") u subjektů, které jsou doménové jméno oprávněni poskytnout, stává se objednatel jejím majitelem a je oprávněný k výkonu práv u tohoto doménového jména. Jestliže objednatel neplní své závazky vůči poskytovateli (především neuhradí-li včas fakturu související s doménou), je poskytovatel oprávněn vlastnictví této domény převést na sebe nebo doménu zrušit a může odstoupit od uzavřené Smlouvy o zajištění datových služeb. Náklady vzniklé poskytovateli z důvodů neuhrazení poplatků souvisejících s doménou objednatelem je poskytovatel oprávněn vymáhat.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby sjednané s objednatelem v rozsahu, který je blíže specifikován v jednotlivých smlouvách, případně v objednávce.

Jestliže se k poskytování určitých služeb váží přístupové údaje (přihlašovací jméno, heslo) a není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je poskytovatel povinen objednateli tyto údaje sdělit. Je také zavázán tyto údaje nesdělovat osobě, která v poskytování služby nefiguruje.

Jakmile poskytovatel zjistí v jím poskytovaných službách, nebo v případném redakčním systému, e-shopu nebo jiné aplikaci vážné problémy, nebo jakoukoliv závadu bránící objednateli ve využívání služeb, které jsou předmětem smlouvy, je povinen tuto závadu odstranit v co nejkratší možné době a neprodleně o této závadě objednatele informovat.


Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných úprav nebo údržby částí systému. Je-li to možné, poskytovatel informuje objednatele o provádění těchto činností a o předpokládané době přerušení poskytování konkrétních služeb, a to s dostatečným předstihem. Tuto skutečnost bere objednatel na vědomí a souhlasí s ní. Zároveň souhlasí, že objednatel nemůže právně vymáhat ušlý zisk, příp. jiné náklady vzniklé z důvodů krátkodobého přerušení poskytovaných služeb z důvodů specifikovaných v tomto odstavci.

Poskytovatel právně nezodpovídá za obsah poskytnutého datového prostoru objednateli, ani za obsah poskytnutých domén a webových stránek objednatele. Za tento obsah právně zodpovídá objednatel.

Poskytovatel nenese zodpovědnost ani za škody způsobené vnějšími vlivy, které není schopen ovlivnit (například zemětřesení, povodeň, požár, válka, …), ani za škody způsobené třetími dodavateli (např. výpadek elektřiny, přerušení telekomunikačního spojení apod.).

Poskytovatel se odříká zodpovědnosti při úniku dat, kterému nemůže sám žádným způsobem zabránit (prolomení slabého hesla vyžádaného objednatelem, bezpečnostními chybami na straně serveru, úniku přístupových hesel v důsledku zanedbání objednatele aj.).

Obě strany mají právo na odstoupení od smlouvy, pokud jsou tyto podmínky, nebo podmínky deklarované v příslušné smlouvě hrubě porušeny.

Obě strany se zavazují poskytovat straně druhé pravdivé a úplné informace, za jejichž chybné poskytnutí nese dotyčná strana plnou zodpovědnost.

Objednatel má zakázáno zasahovat do částí hostingu vyhrazených pro data poskytovatele. Tato problematika je blíže specifikována ve Smlouvě o zajištění datových služeb, případně smlouvě příslušné k další poskytované službě či aplikaci.

Objednatel se také zavazuje, že nebude vyvíjet činnosti, které by vedly k neúměrnému zatížení serveru, konektivity nebo jiné části systému poskytovatele. Za případně vzniklé náklady spojené s touto činností nese objednatel zodpovědnost.

Pokud služby objednatele vyžadují velmi objemný datový průtok (traffic) a má sjednaný neomezený datový průtok, vyhrazuje si poskytovatel právo na úpravy v cenách dotčených služeb, a to i během již předplaceného období. Pokud by objednatel s těmito kroky nesouhlasil, má poskytovatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady předplacených služeb objednateli. Pokud objednatel předem plánuje projekty vyžadující velké datové průtoky, je povinen o této skutečnosti předem a s dostatečnou časovou rezervou informovat poskytovatele, který je povinen poskytnout upravené podmínky těchto služeb.

Objednatel je oprávněný písemně požádat poskytovatele o pozastavení poskytování služeb na dobu určitou. V tomto případě mezi oběma stranami může vzniknout písemná dohoda upřesňující dohodnuté podmínky.


Článek V.
Ceny a platební podmínky

Za poskytované služby náleží poskytovateli odměna. Výše této odměny je stanovena ve smlouvě, případně v ceníku. Objednatel i poskytovatel se sjednanými cenami souhlasí. Pokud není uvedeno jinak, minimální délka smluvního vztahu je nejméně období jednoho roku. Pokud si objednatel nepřeje ve smluvním vztahu pokračovat, je povinen písemně uvědomit poskytovatele minimálně 3 měsíce před skončením předplaceného období jednoho roku, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Objednatel se může s poskytovatelem dohodnout na jiné délce platebního období, nebo minimální délce smluvního vztahu.

Poskytovatel je povinen dodavateli vystavit fakturu, která má standardní délku splatnosti 14 dní, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak. Faktura je objednateli odeslána elektronickou poštou na adresu uvedenou ve smlouvě. Objednatel je povinen tuto fakturu splatit ve stanovené lhůtě ve prospěch účtu poskytovatele. Při prodlení ve splacení závazků objednatele může poskytovatel účtovat smluvní úroky z prodlení, které jsou definovány ve smlouvě. Pokud definovány nejsou, může poskytovatel požadovat smluvní úroky ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Po připsání požadované částky na účet poskytovatele bude vystaven poskytovatelem doklad o zaplacení dané částky za službu (pokud nebyl vystaven předem) a ten bude odeslán elektronickou formou na e-mailovou adresu objednatele ve formátu PDF. Tento soubor není opatřen digitálním podpisem, takže jím jej musí opatřit objednatel nebo si jej musí objednatel vytisknout a označit svým vlastnoručním podpisem. Po dohodě s poskytovatelem je možné zasílat doklad i v tištěné podobě na určenou adresu objednatele, v tomto případě ale má poskytovatel nárok na doúčtování nákladů spojených s touto činností.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen svých služeb. Nové ceny však vstupují v platnost až na nové platební období, na které dosud nebyla po objednateli požadována platba. Pokud dojde ke změně (zvýšení) cen, objednatel má právo požádat o ukončení poskytování služeb na následující platební období. Musí tak ale učinit písemnou formou nejpozději 3 měsíce před koncem již předplaceného platebního období, nebo maximálně do 14 dní ode dne, kdy je objednateli doručena informace o změně cen jeho služeb (tzn. pokud je objednateli doručena faktura na následující období 1 měsíc před koncem stávajícího platebního období a došlo ke změně cen, na kterou nebyl v předstihu upozorněn, má objednatel právo do 14 dní podat písemnou informaci poskytovateli o tom, že si nepřeje pokračovat v odebírání služeb z důvodů navýšení cen).

Objednatel nemá právo na vrácení odpovídající částky za nevyužité služby, pokud smlouvu sám vypoví, nebo od ní odstoupí před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany poskytovatele.

Při neuhrazení plateb ve stanových termínech je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb. Předem je ale objednatel třikrát upozorněn e-mailem na nesplacený závazek z jeho strany. Pokud není stanoveno ve smlouvě jinak, při překročení termínu splatnosti o 14 dní je poskytovatel oprávněn poskytované služby přerušit a po dalších 14 dnech je oprávněn tyto služby bez náhrady zrušit, neboť tím dojde k závažnému porušení smluvních podmínek.

Obnovení pozastavených služeb je možné po žádosti objednatele a splacením veškerých závazků objednatele vůči poskytovateli. Poskytovatel však může po objednateli požadovat smluvní úroky za prodlené dny. Objednatel také souhlasí s tím, že poskytovatel již nemusí služby, které byly několikrát přerušené z důvodu prodlení plateb znovu obnovit.

Jestliže dojde k prodlení v poskytování služeb objednateli, má objednatel možnost požadovat zpět vrácení části paušální ceny ve výši poměrné částky připadající na každý započatý den v prodlení. Nemůže však požadovat jinou náhradu (náhradu ušlého zisku apod.).


Článek VI.
Ochrana informací

Smluvní strany se zavazují přijmout odpovídající opatření k ochraně vzájemných, výslovně důvěrných informací. Obě strany o těchto informacích zachovají mlčenlivost a neumožní k nim přístup třetím stranám po celou dobu trvání smluvního vztahu i po ukončení platnosti smlouvy.

Pokud není určeno jinak, závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informace veřejně dostupné, informace o uzavření smlouvy včetně průběhu uzavření smlouvy, podmínky poskytovaných služeb, uvedení objednatele do referencí poskytovatele. Je možné také v případě nutnosti poskytovat informace soudům, správním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení.

Poskytovatel není oprávněný bez písemného souhlasu objednatele zjišťovat obsah jeho elektronické pošty. To se netýká případů, kdy je k této činnosti zplnomocněn a vyzván zmocněnými orgány (např. policie, soud apod.), nebo pokud zjistí významné porušování smluvního vztahu ze strany objednatele.

S osobními údaji objednatele je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel má právo v souladu s tímto zákonem využívat údaje objednatele k obchodním účelům, včetně účelů přímého marketingu (poskytování informací o poskytovaných a nově zaváděných službách). Objednatel má však právo požádat poskytovatele o nezasílání reklamních sdělení, a to podáním tištěné písemnosti poskytovateli.

Poskytovatel má právo poskytnout osobní údaje objednatele třetí osobě za účelem zlepšení, nebo zprostředkování objednatelem požadovaných služeb.

Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát na to, aby objednatel neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům objednatele, k jejich změně, zničení a neoprávněným přenosům.

Objednatel je povinen chránit práva k nehmotným statkům, které poskytovatel objednateli zajistil k užívání.


Článek VII.
Reklamační řád

Obě smluvní strany jsou povinny straně druhé oznámit omezení, nebo přerušení poskytování objednaných služeb, nebo jiné technické závady neprodleně po jejich zjištění.

Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy k nim došlo poruchou zařízení, zaviněním neoprávněné osoby nebo jakoukoliv jinou, poskytovatelem neovlivnitelnou závadou či zacházením. V případě zavinění závady neoprávněnou osobou, nebo nesprávnou manipulací s daty vinou objednatele je objednatel povinen uhradit poskytovateli jemu případně vzniklé náklady.

V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je objednatel oprávněn reklamovat vyúčtování ceny do 30 kalendářních dní ode dne doručení příslušné faktury, nebo jiné informace o platbě. Na základě kladně vyřízené reklamace má zákazník právo na vrácení případného již uhrazeného přeplatku, nebo na snížení ceny do dalšího platebního období.

Reklamace se uplatňuje písemně na adresu poskytovatele a musí obsahovat popis reklamované závady.

Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamace (odstranit závady na své straně, pokud znemožňují využívání poskytovaných služeb, opravit chybné vyúčtování apod.) ve lhůtě do 30 kalendářních dní, dle jejich složitosti. Pokud tak neučiní, má objednatel nárok na vrácení zbývající poměrné částky souvisejícího již předplaceného období.


Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

V případě opakovaného neúspěšného doručení písemností, které vyžadují formu doporučeného dopisu, bude zásilka považována za doručenou čtvrtým pracovním dnem po jejím prvním prokazatelném odeslání. Zásilky se doručují na adresu uvedenou v objednávce, nebo ve smlouvě, případně na adresu, o níž bude druhá strana informována.

Smluvní strany se také zavazují, že budou bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu informovat o změnách svých osobních či kontaktních údajů.

Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit znění těchto podmínek. O této skutečnosti bude informovat prostřednictvím své webové stránky www.ondesign.cz. V případě, že objednatel vysloví nesouhlas s novým zněním podmínek, má nárok na odstoupení od smlouvy (pokud změny vstoupí v platnost v již objednatelem předplaceném období). V případě zaplacení poplatku na další platební období objednatel automaticky souhlasí s aktuálním zněním podmínek.

Podmínky mohou být upravené, nebo doplněné smlouvami nebo jinými nedílnými součástmi uvedenými ve smlouvě.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2014 a v plném rozsahu nahrazují jakékoliv dříve vydané podmínky vztahující se k poskytování služeb poskytovatelem.V Praze, dne 1.10.2014
Ondesign.cz

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich